Algemene voorwaarden Notariaat den Drijver-Pigmans

Artikel 1: Definities
Notaris: onder notaris wordt verstaan: de notaris, haar waarnemer en haar medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.
Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
Opdrachtnemer: de notaris is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in
te schakelen.

Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens de notaris, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van notaris, kandidaat-notaris, juridisch en niet-juridisch medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Opdracht en werkzaamheden notaris
De uitvoering van een aan de notaris verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Indien de opdrachtgever documenten aan de opdrachtnemer zendt of laat zenden, zoals legitimatiebewijzen en/of gegevens omtrent de namen van personen die in de akte genoemd moeten worden zoals bijvoorbeeld voogden, executeurs en bewindvoerders, impliceert dat eveneens de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook de ontvangst van een (koop)overeenkomst door de opdrachtnemer impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht door zowel koper als verkoper.

Artikel 4: Inschakeling derden
Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De notaris is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid is overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd.
Wanneer in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
De in lid 2 beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking, is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op haar kantoor werkzaam zijn, werkzaam zijn geweest, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
Desgevraagd worden door de notaris inlichtingen verschaft over de dekking van de door de notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6: Aansprakelijkheid opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.
Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij
derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7: Tarieven en kosten
Voor de dienstverlening wordt door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
Worden er ten behoeve van een dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden.
De opdrachtgever is naast het honorarium de door de opdrachtnemer (extra) gemaakte kosten (zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, Kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de Basisregistratie Persoonsgegevens en andere openbare registers, advertentiekosten, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expressen of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke) verschuldigd.
Eventuele wijzigingen (van overheidswege) in de percentages voor de overdrachtsbelasting en de BTW en in verschotten (waaronder begrepen het kadastrale recht), welke worden doorgevoerd nadat de notaris een tariefopgave heeft uitgebracht, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Over gelden die aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een zelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt
vergoed indien de gelden korter dan vijf (5) gehele dagen onder de opdrachtnemer berusten, of indien de opdrachtnemer een rente ontvangt die lager is dan een half procent op jaarbasis.

Artikel 8: Betaling
Door het verstrekken van een opdracht, verbindt opdrachtgever zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren.
Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente over de vordering verschuldigd.
Opdrachtnemer is bevoegd griffierechten, gemaakte advertentiekosten, Kadasterkosten en andere leges in rekening te brengen zodra deze kosten bij hem in rekening zijn gebracht.
In geval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij opdrachtnemer gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder artikel 7 lid 3 bedoelde kosten, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig uur voor de geplande (passeer)afspraak wordt uitgesteld of geannuleerd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de voor de opdrachtgever gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 9: Bedingen algemene voorwaarden
Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen, die voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 10: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Volgens de wet mag de notaris de opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. (Kandidaat) notarissen zijn verplicht de cliënt (in persoon) te identificeren. Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs, een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan aantonen. Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren.
Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wanneer u een afspraak hebt bij de notaris dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
De notaris mag op grond van regelgeving geen contante bedragen aannemen van meer dan € 2.500.
Grotere bedragen die in contanten worden voldaan, zullen door de notaris worden geweigerd. Door de notaris worden geen bedragen in contanten uitbetaald.

Artikel 11: Rechtskeuze en klachten
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden of over het handelen van de notaris, dan is de opdrachtgever verplicht deze klacht eerst aan de notaris kenbaar te maken. In geval daarop naar het oordeel van de opdrachtgever niet of ontoereikend
wordt ingegaan, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, of de Geschillencommissie Notariaat, of de Kamer voor het Notariaat
bij de Rechtbank Gelderland.

Artikel 12: Aanvaarding
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.