Stichtingen/verenigingen oprichten

Stichtingen zijn zelfstandige rechtspersonen. Zij moeten wel bij notariële akte worden opgericht. In de akte van oprichting, de statuten, moet in ieder geval worden opgenomen: de naam, vestigingsplaats, het doel van de stichting, de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen en de bestemming van het vermogen van de stichting als de stichting wordt ontbonden. Het woord stichting moet altijd deel uitmaken van de naam. Een stichting heeft geen leden. De stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bestuurders van de stichting worden daar ook ingeschreven.

De vereniging is een samenwerkingsvorm die leden kent. De leden hebben een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld het beoefenen van de vissport. Het is het verstandigst om de vereniging bij notariële akte op te richten. Dit zorgt ervoor dat de bestuurders van de vereniging niet aansprakelijk zijn naast de vereniging. In de statuten moet in ieder geval worden opgenomen: de naam, vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen, de verplichtingen die de leden hebben ten opzichte van de vereniging (betalen van contributie), de manier van bijeenroepen van de algemene vergadering en de bestemming van het vermogen van de vereniging als de vereniging wordt ontbonden.

De leden vormen gezamenlijk de algemene vergadering. Ieder lid heeft daarin één stem. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating van leden, tenzij de statuten anders bepalen.

Offerte aanvragen