Verklaring van erfrecht opstellen door Notaris Kerkdriel

Als iemand overlijdt, komt zijn vermogen toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de overledene een testament heeft opgemaakt. De notaris kan het Centraal Testamenten Register raadplegen om te kijken of er een testament is en zo ja bij welke notaris het is opgemaakt. De notaris adviseert de erfgenamen over het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap en wat de consequenties daarvan zijn.

Bankrekeningen welke alleen ten name van de overledene staan, worden na overlijden geblokkeerd door de bank. De nabestaanden zullen een notaris opdracht moeten geven om een verklaring van erfrecht op te maken. Dit is een akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie er gerechtigd zijn tot het vermogen van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen dan zijn deze gezamenlijk bevoegd om over het vermogen te beschikken. Dat kan nogal onpraktisch zijn. Daarom wordt er vaak aan een van de erfgenamen volmacht gegeven zodat deze alleen, maar ook mede namens de anderen, bijvoorbeeld betalingen bij de bank kan doen. Met de verklaring van erfrecht kunnen de rekeningen bij de bank weer worden vrijgegeven.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap zal er ook aangifte gedaan moeten worden voor de erfbelasting.

Op deze website vindt u de vrijstellingen en tarieven voor dit jaar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/

Offerte aanvragen