Uitbreiding regeling 2% overdrachtsbelast.


 

Vanaf 1 januari 2013 gaan aanhorigheden van een woning ook onder de 2% overdrachtsbelasting vallen, ook als die later los aangekocht worden. Voorwaarde is wel dat ze tot de woning behoren of gaan behoren. Koopt u bijvoorbeeld bij uw woning een garage of een stuk tuin aan, dan is deze aankoop vanaf 1 jnauari 2013 belast met 2% overdrachstbelasting i.p.v. 6%. In de toelichting bij het wetsvoorstel staat vermeld:

Naar aanleiding van het structureel maken van de verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting is de reikwijdte van dit lage tarief nader bezien. Voorgesteld wordt om het woningbegrip enigszins uit te breiden met aanhorigheden van woningen die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een latere verkrijging van een garage. Door de uitbreiding van het woningbegrip wordt het overdrachtsbelastingtarief van 2% voor woningen ook van toepassing op aanhorigheden die op een later tijdstip dan de woning zelf worden verkregen en tot deze woning gaan behoren. Dit artikel regelt ten aanzien van het tarief van de overdrachtsbelasting de uitbreiding van het woningbegrip tot alle aan de woning behorende aanhorigheden. Het betreft aanhorigheden zoals de tuin, garages, schuren en dergelijke. De aanhorigheden mogen een eigen kadastraal nummer hebben en hoeven zich dus niet op hetzelfde (kadastrale) perceel als de woning te bevinden.